Inzagerecht leden VVE

Dat Verenigingen Van Eigenaren zich niet altijd wensen te houden aan de akte waarmee het gebouw in appartementsrechten is gesplitst (de zgn. Splitsingsakte) kwam ter sprake in een uitspraak van de Kantonrechter Haarlem van 5 juni 2013. De Splitsingsakte in die zaak bepaalde dat iedere eigenaar recht heeft op inlichtingen betreffende de administratie van het gebouw en beheer van fondsen en recht had op inzage in alle op die administratie en dat op die administratie en dat beheer hebbende boeken, registers en bescheiden.

De Vereniging Van Eigenaren besloot op enig moment dat alleen offertes/aanbestedingen die hebben geleid tot een opdracht (tot beheer een onderhoud), door de leden kunnen worden ingezien; overige offertes en aanbestedingen niet.

Enkele leden stemden daarmee niet in en eisten vernietiging van dat besluit omdat het in strijd is met het Reglement van Splitsing. Kantonrechter volgde de bezwaarmakers daarin. Hij stelde vast dat onder de definitie “bescheiden” als genoemd in de Splitsingsakte, ook offertes vallen die betrekking hebben op noodzakelijk herstel van het gebouw en daarmee gepaard gaande fondsen en dat de omstandigheid dat de VVE de inzage heeft overgedragen aan de bestuurder niet met zich meebrengt dat individuele leden geen inzage hoeft te worden toegestaan. De uitspraak is belangrijk omdat in de praktijk veelal appartementseigenaren nauwelijks besef hebben van het reilen en zeilen van de VVE en de kosten die worden gemaakt. Een wat meer assertief lid van de VVE kan veel meer te weten komen als hij zijn rechten kent en uitoefent.